Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 8895/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ46ΜΤΛΗ-Χ8Λ) Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

[…]

Η. Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 – Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 4ου ΓΕ.Λ. Κοζάνης – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ03 – Μαθηματικών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας.
4. Αμοιρίδου Βασιλική του Σάββα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.
5. Πουγαρίδης Απόστολος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Σιμηχανίδης Νικόλαος του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας-Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
2. Νικολάου Νικόλαος του Πέτρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
3. Καπνίση Ευθυμία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Γυμνασίου Αμυνταίου.
4. Τόλη Θεοδώρα του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05 του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας.
5. Γκόλνα Χριστίνα του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ78 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινα

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Ευδοκία Κασκαμανίδου, διοικητική υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Προϊσταμένη του Τμήματος Α ́ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρώτριά της την κ. Ευαγγελία Ρίζου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης στους: Σίσκου Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και Σερίδη Δημήτριο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος), της ίδιας υπηρεσίας.

H Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-01-2023

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 76/9-1-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ46ΜΤΛΗ-41Σ) όμοια απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο