Τα σχολεία που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών

Έγγραφο 521/26-01-2017 (ΑΔΑ:6Χ8ΕΟΞΛΔ-ΤΦΗ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ. (υπ΄ αριθμ. 210180/Δ2/08-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), κάλεσε τις δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην εν λόγω πρόσκληση.

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τριακόσιες ενενήντα πέντε (395) σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι εκατόν δώδεκα (112) ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Νηπιαγωγείο, οι διακόσιες εννέα (209) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Δημοτικό και οι εβδομήντα τέσσερις (74) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την επιλογή των σχολείων συγκροτήθηκε Επιτροπή Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην παραπάνω δράση με την υπ’ αριθμ. 50/15-12-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ:7ΕΑΠΟΧΛΔ-ΧΑΩ). H Επιτροπή, αφού συνεδρίασε, συνέταξε και κατέθεσε το με αρ. πρ. ΙΕΠ 413/23-01-2017 Πρακτικό (1/17-01-2017), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. Παράλληλα, κατέθεσε τους Πίνακες με τα ειδικότερα συγκριτικά στοιχεία, οι οποίοι λόγω του όγκου τους τηρούνται στο αρχείο της.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων τα κριτήρια, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και την αξιοπιστία των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της. Τα κριτήρια με βάση την πρόσκληση έχουν ως εξής:

1) σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά προτίμηση ομόφωνη ή τουλάχιστον κατά πλειοψηφία,
2) αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά στρωματοποίησης,
3) αριθμός μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλία μεγεθών σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον δεν ήταν δυνατή η επιλογή του ζητούμενου σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούσαν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και όμορων ΠΔΕ.

Η Επιτροπή, μετά την πρώτη ταξινόμηση των σχολικών μονάδων με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ζήτησε από τις επιλέξιμες σχολικές μονάδες (195 συνολικά από τις 395) την αποστολή πρακτικού στο οποίο αποτυπώνεται η ομόφωνη ή η κατά πλειοψηφία απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα, ώστε να καταρτισθούν: α) ο Πίνακας Α, όπου αναφέρονται οι 65 μονάδες που προτείνονται κατά προτεραιότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, και β) ο Πίνακας Γ με τις επιλαχούσες σχολικές μονάδες, οι οποίες θα αναπληρώσουν οποιαδήποτε κενά σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιων από τις σχολικές μονάδες του πίνακα Α. Η Επιτροπή εξέτασε τα αντίγραφα πρακτικών που ζητήθηκαν και περιέλαβε κατά περιφέρεια στους Πίνακες Α και Γ με σειρά προτεραιότητας τις σχολικές μονάδες που πληρούσαν τα κριτήρια, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση, και των οποίων οι αποφάσεις, όπως αποτυπώνονται στο αντίγραφο πρακτικού, ήταν επίσης σύμφωνες με την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος την ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα και των δεκαέξι (16) σχολικών μονάδων που δήλωσαν συμμετοχή και ανήκουν στις κατηγορίες σχολείων: α) Ειδικής Αγωγής, β) Εσπερινών Γυμνασίων, γ) Μειονοτικών σχολείων, δ) Διαπολιτισμικών σχολείων και ε) Μουσικών Γυμνασίων. Οι παραπάνω σχολικές μονάδες εμφανίζονται στον Πίνακα Β.

Διαβάστε το έγγραφο

Διευκρινίσεις για την πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-2-2017

Η εγκύκλιος 29908/ΓΔ4/22-2-2017 με θέμα : «Σχολικές Μονάδες που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση»

Μετάβαση στο περιεχόμενο