Τα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Απόφαση Φ2/33678/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 730/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:6ΡΔΡ4653ΠΣ-9Α8) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών». (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/113675/Δ4/5-7-2018, ΦΕΚ 2834/Β/16-7-2018, ΑΔΑ:ΩΘ0Χ4653ΠΣ-Ε9Δ)

Απόφαση Φ2/33687/Δ4/1-3-2017  (ΦΕΚ 796/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:7Υ7Θ4653ΠΣ-ΟΣΘ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/122913/Δ4/19-7-2018, ΦΕΚ 3077/Β/27-7-2018, ΑΔΑ:ΩΓΠ74653ΠΣ-ΤΕΡ)

Απόφαση Φ2/33685/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 732/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:6Ε7Ζ4653ΠΣ-ΝΞΧ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων». (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/120774/Δ4/17-7-2018, ΦΕΚ 2923/Β/19-7-2018, ΑΔΑ:ΡΕΦΔ4653ΠΣ-2ΦΨ)

Απόφαση Φ2/33691/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 836/Β/15-3-2017, ΑΔΑ:ΩΡ884653ΠΣ-3ΘΟ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» που τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/181534/Δ4 (ΦΕΚ 3820/Β/2017) (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/122918/Δ4/19-7-2018, ΦΕΚ 3376/Β/10-8-2018, ΑΔΑ:6ΜΘΠ4653ΠΣ-ΨΦΠ)

Απόφαση Φ2/33692/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 780/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:7Μ7Μ4653ΠΣ-ΓΙ6) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/122906/Δ4/19-7-2018, ΦΕΚ 3076/Β/27-7-2018, ΑΔΑ: Ω21Φ4653ΠΣ-ΟΚΕ)

Απόφαση Φ2/33695/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 731/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:7ΝΘ44653ΠΣ-3ΜΡ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/122910/Δ4/19-7-2018, ΦΕΚ 3115/Β/31-7-2018, ΑΔΑ:6ΛΤΡ4653ΠΣ-Κ1Π)

Απόφαση Φ2/33697/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 781/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:Ψ2ΥΞ4653ΠΣ-2Α6) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των -αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την ΥΑ Φ2/122922/Δ4/19-7-2018, ΦΕΚ 3078/Β/27-7-2018, ΑΔΑ: 6ΑΦΘ4653ΠΣ-Β7Ν)

Απόφαση Φ2/26650/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:ΩΝ7Γ4653ΠΣ-ΦΜ6) – Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».

Απόφαση Φ2/26651/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:9ΩΥ24653ΠΣ-Μ78) – Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία».

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο