Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία των Συμβουλίων αρχίζει με τη συγκρότησή τους και είναι τετραετής


άκουσε το άρθρο

Παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

 1. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:
  • α) Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,
  • β) Β’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,
  • γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,
  • δ) Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 2 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:
  α) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ,
  β) τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή ομότιμους καθηγητές ΑΕΙ ή δύο (2) μέλη ΔΕΠ ή ομότιμους καθηγητές ΑΕΙ και έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα μέλη ΔΕΠ ή οι ομότιμοι καθηγητές ΑΕΙ ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ένα (1) από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου έχει ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους. Ο εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ και
  γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις προβλεπόμενες αποφάσεις με τις οποίες συνιστώνται τα παρακάτω Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής:

 1. Συγκρότηση του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/81/165603/Ε3/17-2-2021, ΑΔΑ: ΨΟ3Ν46ΜΤΛΗ-Μ9Ν)
 2. Συγκρότηση του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/82/165616/Ε3/17-2-2021, ΑΔΑ: 6ΨΗ946ΜΤΛΗ-Μ3Χ) και η Φ.350/3/16263/Ε3/14-02-2022 (ΑΔΑ: 64ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΞΦΠ) τροποποίησή της
 3. Συγκρότηση του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/83/165625/Ε3/17-2-2021, ΑΔΑ: 6ΗΤΚ46ΜΤΛΗ-02Ε)
 4. Συγκρότηση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απόφαση Φ.350/84/165766/Ε3/17-2-2021, ΑΔΑ: ΨΥ0Λ46ΜΤΛΗ-Ο0Ω)

Διαβάστε επίσης την ΥΑ Φ.350/85/166421/Ε3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒ846ΜΤΛΗ-Τ9Λ) με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και την Φ.350/2/16229/Ε3/14-02-2022 (ΑΔΑ: Ρ4Ε846ΜΤΛΗ-Τ2Ψ) τροποποίησή της

Share and Enjoy !
Shares