Τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τύπων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επικαιροποιημένα μετά την έκδοση της ΥΑ που καθορίζει τις ομάδες μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΕΠΑΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου 2020-2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓΕΛ 2020-2021

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 2020-2021 και διόρθωση

Ωρολόγια Προγράμματα Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 2020-2021

 

Ενημέρωση 16-9-2020

Επειδή από το σχολικό έτος 2020-2021 άλλαξε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων, η απόφαση που καθορίζει την κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και ποια είναι γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να τροποποιηθεί και να καθοριστούν εκ νέου τα αναφερόμενα ζητήματα.

Ενημέρωση 30-9-2020

Τα ανωτέρω αρχεία επικαιροποιήθηκαν μετά την έκδοση της αναμενόμενης ΥΑ 125708/Δ2/21-9-2020 (ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020, ΑΔΑ: ΩΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΙΥΔ) που καθορίζει την κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και ποια είναι γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο