Τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες Σε ποια περίπτωση η έγκριση δίνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 26341/ΓΔ4/09-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας του ΥΠΑΙΘ, εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 87 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες και εγκρίνονται είτε από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνον την ίδια τη σχολική μονάδα, είτε από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης. Επίσης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 87 και της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, το ΙΕΠ γνωμοδοτεί και εγκρίνει αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όσους υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα – φορείς που αιτούνται την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες που αιτούνται την άδεια διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων από τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του ΙΕΠ για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, ο Οδηγός διαρθρώνεται σε τρία μέρη, ως εξής:

  • στο Μέρος Α’ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,
  • στο Μέρος Β’ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας),
  • στο Μέρος Γ’ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, στο Παράρτημα, το οποίο δομείται ομοίως σε τρία μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), παρατίθενται πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ειδικές κατηγορίες προγραμμάτων και τις έρευνες αντίστοιχα.

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο έγγραφο


Επικαιροποίηση (24-04-2024)

  • Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών
  • Πρότυπα έντυπα που αφορούν στην υποβολή αιτημάτων σε Σχολική Μονάδα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Τι προβλέπουν τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

Άρθρο 87 – Συνεργασίες με τρίτους φορείς

  1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
  2. Τα προγράμματα και οι δράσεις της παρ. 1, τα οποία οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται είτε εξ ολοκλήρου από τον συνεργαζόμενο φορέα είτε από κοινού από τον συνεργαζόμενο φορέα και τη σχολική μονάδα.
  3. Η υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων, που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενό της και κοινοποιείται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις, που οι δράσεις και τα προγράμματα υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, απαιτείται η έγκριση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν τα προγράμματα αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση, του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν τα προγράμματα αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), αν τα προγράμματα αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Άρθρο 88 – Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα

  1. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα. Αν οι έρευνες υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η άδεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση, από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.
  2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, καθώς και από καταρτιζόμενους και σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Μεταβατικά και μέχρι την επιλογή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), όπου αναφέρονται τα εξής :

«Άρθρο 123 – Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1.α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β) Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η έγκριση από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας των δράσεων και των προγραμμάτων κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι άδειες για την υλοποίηση ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του ν. 4823/2021, χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»

Share and Enjoy !
Shares