Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 57531/05-08-2021 (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021, ΑΔΑ: Ω8ΝΘ46ΜΤΛΚ-Π3Π) του Υπουργείου Εργασίας

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια