Τα κριτήρια για την επιλογή του διευθυντή, υποδιευθυντή και των μόνιμων εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση στα ΣΔΕ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Απόφαση Κ1/49929/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:62ΦΥ4653ΠΣ-ΩΤ3) του Υπουργείου Παιδείας

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Απόφαση Κ1/49931/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:6ΓΖ24653ΠΣ-Τ1Ζ) του Υπουργείου Παιδείας

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Απόφαση Κ1/49923/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:6Κ7Τ4653ΠΣ-ΠΦΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν από 29-3-2018 και καταργούν κάθε προηγούμενη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-06-2021

Με την 71705/K1/16-06-2021 (ΦΕΚ 2605/Β/18-06-2021) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καταργήθηκαν η 1η και η 2η από τις παραπάνω αποφάσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο