Τα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Απόφαση Κ1/49934/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:ΨΗΤΓ4653ΠΣ-ΝΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Απόφαση Κ1/49933/26-3-2018 (ΦΕΚ 1151/Β/29-3-2018, ΑΔΑ:6ΛΔΛ4653ΠΣ-Χ4Κ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν από 29-3-2018 και καταργούν κάθε προηγούμενη

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο