Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης Έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

 1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.
 2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) της ευθύνης τους.
 3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης.
 4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονισμού διδακτέας ύλης.
 6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές/ Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων και των Ε.Κ..
  Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.
 7. Εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ΔΥΕΠ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις ΔΥΕΠ, τους διευθυντές/ προϊσταμένους ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.
 8. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών, αλλά και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.
 9. Εξασφαλίζουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

Άρθρο 2 – Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 3 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών – Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

Άρθρο 5 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα)

Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Άρθρο 7 – Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους – Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ξένων σχολείων με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, Επόπτες Ποιότητας

Άρθρο 9 – Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Άρθρο 10 – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 25 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης, που αναφέρονται στα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών και των Γραφείων Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

 

Share and Enjoy !
Shares