Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2022 Δύο Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν στο Νομό Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.153/51820/Α5/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΠΚ46ΜΤΛΗ-Β02) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον ορισμό

α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2021-2022 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και τον Ν. 4777/2021 (Α’ 25), προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,

β) του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

Τα Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ που δεν διαθέτουν σύστημα Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ), θα συνεργαστούν με τις πλησιέστερα Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά περίπτωση, που διαθέτουν το σύστημα ΣΑΜ.

Κατόπιν της υπογραφής της παρούσας Απόφασης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, να προχωρήσουν στον ορισμό της κατανομής των υποψηφίων ΕΠΑΛ ανά Εξεταστικό Κέντρο ΕΠΑΛ έτους 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-05-2022

Με την 2992/12-05-2022 απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε η κατανομή των υποψηφίων ανά Εξεταστικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17-05-2022

Η αρχική απόφαση συμπληρώθηκε με την Φ.153/56796/Α5/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΦΨ46ΜΤΛΗ-Η38) όμοιά της

Share and Enjoy !
Shares