Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσονται στην Ομάδα Γ’ μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια Ρυθμίζεται το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών στο εν λόγω διδακτικό αντικείμενο-μάθημα


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 122 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου

1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του πδ 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 – Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Α’
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Β’
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.
γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων.»

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση διάταξης:
«Η ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερήσιου και του εσπερινού γυμνασίου αντιμετωπίζει το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών στο εν λόγω διδακτικό αντικείμενο-μάθημα.»

Share and Enjoy !
Shares