Τα επιπλέον μέλη των Διευρυμένων Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ:7ΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παραγράφο 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
«13. Στα υπηρεσιακά συμβούλια που αναφέρονται στο παρόν, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν επιπλέον:
α) στην περίπτωση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύμβουλος και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και
β) στην περίπτωση των ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ δύο σχολικοί σύμβουλοι.
Τα μέλη της περίπτωσης α’ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα μέλη της περίπτωσης β’ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α΄1). Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής
προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.»

Κατ’  εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 ΥΑ.

Για το ΠΥΣΔΕ της ΔΔΕ Φλώρινας η υπουργική απόφαση έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 359/28-01-2015 (ΑΔΑ: 6Ρ9Ζ9-ΞΛΕ)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Σχολικός Σύμβουλος (Τακτικό μέλος) Πολατίδου Άννα Ευάγγελος ΠΕ02
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Τακτικό μέλος ) Στάιος Νικόλαος Κωνσταντίνος ΠΕ19
Σχολικός Σύμβουλος (Αναπληρωματικό μέλος) Γκάσταρης Παύλος Χαρίλαος ΠΕ19
Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Αναπληρωματικό μέλος) Μίχτη Χρυσάνθη Γεώργιος ΠΕ20

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-5-2015

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015, ΑΔΑ:693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ)

Share and Enjoy !
Shares