Τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα ξένης γλώσσας για το Γενικό Λύκειο Κατά το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2017-2018 (ΥΑ 150023/Δ2/11-09-2017, ΑΔΑ:ΩΟΥΕ4653ΠΣ-ΩΧΨ)

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2017-2018 (ΥΑ 150024/Δ2/11-09-2017, ΑΔΑ : 7Α4Κ4653ΠΣ-ΒΔΛ)

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2017-2018 (ΥΑ 150025/Δ2/11-09-2017, ΑΔΑ: 6ΘΝΖ4653ΠΣ-87Ε)

Share and Enjoy !
Shares