Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται εκτός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου, δηλαδή μετά την 10η Απριλίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους».

Σας παραθέτουμε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

{……}

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares