Σύσταση ομάδας εργασίας για θέματα λειτουργίας δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 23/8-1-2016 (ΦΕΚ 7/ΥΟΔΔ/13-1-2016 και διόρθωση ΦΕΚ 70/Υ.Ο.Δ.Δ./11-02-2016, ΑΔΑ:7ΝΗ64653ΠΣ-1ΤΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε. ορίζονται ως εξής:

 • Εποπτεύει και συντονίζει τη δομή του δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου (Ε.ΣΥ.Δ.Π., Π.Ο.Δ.Π. και Ο.Δ.Π.) στο έργου του.
 • Εισηγείται σε θέματα που αφορούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το επιστημονικό σκέλος της μεθοδολογίας υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου.
 • Υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση δράσεων που αφορούν όσα ανεφέρθησαν προηγουμένως, στις ενέργειες προγραμματισμού και οργάνωσης και υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Ενδεικτικές ενέργειες υποστήριξης από την Κ.Ε.Ε., αναφέρονται:
 • καταγραφή και μελέτη του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού
 • εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού, όπου απαιτηθεί
 • οργάνωση και υλοποίηση βιωματικών θεματικών εργαστηρίων, εφόσον απαιτηθεί
 • διενέργεια σχολικών διαγωνισμών καλών πρακτικών σχετικών με το Δίκτυο, o ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας για θέματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου.
 • Υποστηρίζει επιστημονικά την υλοποίηση δράσεων με επιτόπιες επισκέψεις σε περιφερειακά σημεία όλης της χώρας, εφόσον απαιτηθεί.
 • Εκπροσωπεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχετικές δράσεις (ημερίδες, συνέδρια), επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Εισηγείται τα κριτήρια επιλογής/ορισμού των μελών του Δικτύου, όπως, Επιτροπών Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης, Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Εκπαίδευσης κα).
 • Εισηγείται για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, u964 της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συντονισμένη δράση για την καταπολέμηση της σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Σχολείου, καθώς και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο