Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ)

Απόφαση 191668/Κ1/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΧ79-ΝΤ2) του Υπουργείου Παιδείας

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ.) καθώς και την εύρυθμη συνεργασία με τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), η ευθύνη λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) κατά τις ώρες άσκησης των σπουδαστών Δ.Ι.ΕΚ. και Δ.Σ.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας των Ε.ΠΑ.Λ., ανατίθεται στον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. ή της Δ.Σ.Ε.Κ. που εξυπηρετείται από το Ε.Κ.

Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ και εφόσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Π.Α.Λ., ορίζεται υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) με πρόταση του Δ/ντή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και απόφαση της Δ/νσης Δ/βθμιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του.

Στους άνωθι δύνανται να ανατεθούν συνολικά 10 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (το μέγιστο).

Η εργαστηριακή εκπαίδευση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ και ΣΕΚ που εξυπηρετούνται από το Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των ΔΙΕΚ ή ΣΕΚ.

Τούτο καθίσταται υποχρεωτικό για όλους τους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε την ΥΑ

UPDATE : Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την 9493/Δ4/20-1-2015 νεότερη υπουργική απόφαση

Επισκέψεις: 13

Μετάβαση στο περιεχόμενο