Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ) – Νέα ΥΑ

Απόφαση 9493/Δ4/20-1-2015 (ΑΔΑ:Ω5ΤΞ9-1ΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται και σπουδαστές των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 6098/13-11-2011, άρθρο10). Τα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν αναλογικά στα λειτουργικά έξοδα των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.
  2. Ειδικότερα για τα Δ.Ι.Ε.Κ. και τις Δ.Σ.Ε.Κ. που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες και το Ε.Κ. εξυπηρετεί ταυτόχρονα απογευματινά ή εσπερινά ΕΠΑ.Λ., ο Διευθυντής του Ε.Κ. συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. για τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων.
  3. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας ΕΠΑ.Λ. ορίζεται υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Ε.Κ. και απόφαση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο αναφερόμενος εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του Ε.Κ. προσφέρει αποκλειστικά τις διοικητικές του υπηρεσίες στο ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.
  4. Στα στελέχη διοίκησης του Ε.Κ. που διατίθενται για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να ανατίθενται από τους Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. μέχρι (10) δέκα διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εις έκαστον.
  5. Για τη χρησιμοποίηση από τα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ., των εργαστηρίων καταργημένων ειδικοτήτων γίνεται χρέωση του εξοπλισμού προς χρήση για ένα διδακτικό έτος από τον Δ/ντή του Ε.Κ. προς το Δ/ντή Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.
  6. Από την υπογραφή της παρούσης παύει να ισχύει η με αρ. Πρωτ.: Κ1/191668/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΧ79-ΝΤ2) Υ.Α.

Διαβάστε τη νέα ΥΑ

[lastupdated]

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο