Συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης Σκοπός τους είναι η κατάρτιση αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων Συμβούλων Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Τα Συμβούλια Επιλογής που αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι τα εξής

Συγκρότηση του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας (Απόφαση Φ.350/31/51655/Ε3/9-5-2022, ΑΔΑ: 6ΦΑΥ46ΜΤΛΗ-60Σ) όπως ανασυγκροτήθηκε με την Φ.350/40/55259/Ε3/16-05-2022, ΑΔΑ: 6ΠΠ746ΜΤΛΗ-ΜΨ0 απόφαση.

Συγκρότηση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου (Απόφαση Φ.350/33/51722/Ε3/9-5-2022, ΑΔΑ: Ψ1ΥΠ46ΜΤΛΗ-Ε7Ψ) όπως ανασυγκροτήθηκε με την Φ.350/42/55297/Ε3/16-05-2022, ΑΔΑ: 93ΙΑ46ΜΤΛΗ-ΗΙΥ απόφαση.

Συγκρότηση του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Απόφαση Φ.350/35/51750/Ε3/9-5-2022, ΑΔΑ: 62ΩΤ46ΜΤΛΗ-ΥΩΣ) όπως ανασυγκροτήθηκε με την Φ.350/44/55312/Ε3/16-05-2022, ΑΔΑ: ΨΦΔΟ46ΜΤΛΗ-Μ54 απόφαση

Η θητεία των Συμβουλίου Επιλογής αρχίζει από την συγκρότησή τους και είναι τετραετής.

Share and Enjoy !
Shares