Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022

Απόφαση Φ277/60/41039/Ε2/09-04-2021 (ΑΔΑ: 945Υ46ΜΤΛΗ-Ψ02) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04-06-2021

Με την Φ277/104/62047/Ε2/31-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Σ46ΜΤΛΗ-13Φ) ΥΑ έγινε ανασυγκρότηση του ανωτέρω Συμβουλίου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο