Συγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας. Απόφαση: Αρ. Πρωτ.: 2211/20-03-2023 – ΑΔΑ: ΨΧΕΕ46ΜΤΛΗ-ΤΡ5 – «Συγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)»

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την συγκρότηση της πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας, η σύνθεση της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος

  • Νιάκα Ευγενία κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κοζάνης με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Κουρσαράκο Δημήτριο κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Πέλλας με οργανική θέση στο Ειδικό Δ.Σ. Έδεσσας.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

  • Νοβατσίδου Λουίζα κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Κοζάνης με οργανική θέση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φλώρινας, με αναπληρωτή την Βαϊρινού Κωνσταντία κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Φλώρινας με οργανική θέση στο 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας.
  • Κωστελίδου Αναστασία κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Κοζάνης με οργανική θέση στο 18ο Δ.Σ. Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Μαλέτσκο Αθανάσιο κλάδου Δασκάλων-ΠΕ70, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Κοζάνης με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Κοζάνης.
  • Παπακώστα Αγνή κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Κοζάνης με οργανική θέση στο 4ο Ημερήσιο ΓΕΛ Κοζάνης, με αναπληρωτή την Γερούση Ελένη κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Καστοριάς με οργανική θέση στο 8ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κοζάνης.

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων

  • Δάλας Εμμανουήλ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ με οργανική θέση στο Ειδικό Δ.Σ. Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Γεώργιο κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ με οργανική θέση στο Ειδικό Δ.Σ. Πτολεμαΐδας για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Βασιλειάδου Σουλτάνα κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ με οργανική θέση στο Τμήμα Ένταξης του Δ.Σ. Χαρισίου Μεγδάνη Κοζάνης, με αναπληρωτή την Παπανικολάου Ιωάννα κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην ΕΑΕ με οργανική θέση στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πτολεμαΐδας για μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων

  • Θωμά Βαΐα κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ψυχολόγων Κοζάνης με οργανική θέση στο ΕΝΕΕΓΥΛ Πτολεμαΐδας με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Ιορδανίδου Μαρία κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με οργανική θέση σε ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κοζάνης.

Κοινωνικός Λειτουργός

  • Κολοβού Σταυρούλα κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών Κοζάνης με οργανική θέση στο ΚΕΔΑΣΥ Κοζάνης με αναπληρώτρια την Εκπαιδευτικό Δασκαλάκη Βασιλική κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, με οργανική θέση στο Ειδικό Δ.Σ. Καστοριάς.

Η Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Δέσποινα Παπαδοπούλου δ.φ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-08-2023

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 5796/29-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΕ846ΝΚΠΔ-Ω4Ι) όμοιά της


Θεσμικό πλαίσιο Ε.Δ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4823/2021

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, β) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, γ) έναν (1) διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, δ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και ε) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στελέχη, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται να μετέχουν μέλη της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική μονάδα, όπου φοιτά ο μαθητής που επανεξετάζεται ή πρόσωπα που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική έκθεση του οποίου επανεξετάζεται. Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α.

7. Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφασής της: α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον η συνδρομή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται αναγκαία, και β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή, για την αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί. Για την εφαρμογή της περ. α’ τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτήν διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α. με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Για ζητήματα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..

Share and Enjoy !
Shares