Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την αναμόρφωση της λειτουργίας, οργάνωσης και των προγραμμάτων Σπουδών των ΕΕΕΕΚ Εισήγηση του ΙΕΠ προς το Υπουργείο Παιδείας

Έγγραφο 8444/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΣ0ΟΟΞΛΔ-1ΘΕ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποτελούν ξεχωριστό τύπο σχολείων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αποτελούν τη μόνη διέξοδο των μαθητών με ΕΑΕ και αναπηρίες και παράλληλα τον φορέα υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους παρέχοντας την δυνατότητα καθημερινής απασχόλησης άλλα και οργανωμένης διεπιστημονικής παρέμβασης και υποστήριξης σε ψυχοκοινωνικά και άλλα προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια, με το κλείσιμο η την υπολειτουργία η την υπολειτουργία δομών αποκατάστασης και προνοιακής υποστήριξης όλο και περισσότερο τα ΕΕΕΕΚ δέχονται μαθητές αν και υπάρχουν ενστάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποιούν τις γνωματεύσεις περί της καταλληλότητας του σχολικού πλαισίου. Με δεδομένο ότι ο χάρτης της Ειδικής Αγωγής στην χώρα μας έχει αλλάξει και ότι τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) μπορούν να αναδειχτούν σε σημαντικές δομές για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και του προσανατολισμού τους γενικότερα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εισηγούμαστε την συγκρότηση άμισθης επιστημονικής επιτροπής με απώτερο στόχο την αναμόρφωση της οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω δομής της Ειδικής Αγωγής.

Προτείνουμε η επιστημονική επιτροπή να έχει την εξής σύνθεση:

{…}

Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της σε χώρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θα εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, της οργάνωσης και της λειτουργίας των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) καθώς και της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά την σύνδεση τους με την αγορά εργασίας».

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο