Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 1674/Δ2/8-1-2016 (ΦΕΚ 74/Β/25-1-2016, ΑΔΑ:ΩΥΚ64653ΠΣ-ΒΜΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ. Β΄/16−12−2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016»
με τα εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ’ αριθμ. 120546/Δ2/28−09−2010 (ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία υλοποιεί το Ν. 3687/2008 (159 τ. Α΄) − άρθρο 28 παρ. 2β».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο