Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α., (2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Απόφαση 186036/Δ4/24-11-2014 (ΦΕΚ 3157/Β/2014, ΑΔΑ:7Χ959-ΗΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α. (2863 Β΄), ως εξής:
Καθορίζουμε την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογίας)» της Β΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2014-2015.

Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α. (2863 Β΄), ισχύει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο