Συμπλήρωση της απόφασης που καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 138803/Δ2/13-10-2020 (ΦΕΚ 4844/Β/04-11-2020) του Υπουργείου Παιδείας

Η υπό στοιχεία 203503/Δ2/23-12-2019 υπουργική απόφαση (Β΄4902) με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» συμπληρώνεται ως εξής:

Στη δεύτερη στήλη της σελίδας 55983 του ανωτέρω ΦΕΚ, μετά την περίπτωση «στ) άλλες επιρρηματικές σχέσεις (ποσό, αναφορά, κ.λπ.)» της παρ. «3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα», προστίθεται η φράση «-να γνωρίζουν τον πλάγιο λόγο».

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε την συμπληρωματική ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares