1η Συμπληρωματική ΥΑ για έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΓΕΛ της χώρας για το 2018-2019 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν

Απόφαση 152843/Δ2/14-09-2018 (ΑΔΑ: 9Λ7Σ4653ΠΣ-ΔΤΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση της 132991/Δ2/06-08-2018 ΥΑ (ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣ-Π5Α) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε την συμπληρωματική ΥΑ

Η απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων στα ΓΕΛ (ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, ΑΔΑ : ΩΚΙ34653ΠΣ-2Φ5)