1η Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 1484/28-9-2017 (ΑΔΑ:7ΦΩΕ4653ΠΣ-ΗΟ3) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

Α. Τη συμπληρωματική έγκριση με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω τμημάτων Α΄ τάξης, τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης:

Β. Την ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθμ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) Υπουργική Απόφαση, του τμήματος Β΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ελασσόνας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, η κατ΄ εξαίρεση λειτουργία του οποίου για το σχολικό έτος 2017-2018 είχε εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1470/20-09-2017 Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο