Συμπληρωματική απόφαση για τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων


άκουσε το άρθρο

ΥΑ 5383/27-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙΩΟΞΛΔ-ΧΟ8)

Συμπλήρωση της Υ.Α. 4707/7-5-2014 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)»
(Σημείωση Συντάκτη : Προφανώς εννοεί την 4703/7-5-2014 ΥΑ, ΑΔΑ:ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ)

  1. Εξαιρετικά και μόνο για διδακτικό έτος 2013-2014, σε περίπτωση που διαπιστωθεί θέμα ή θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα δικαιολογημένους λόγους, είναι δυνατή δεύτερη κλήρωση θεμάτων και για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. 4707/2014.
  2. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις (α) για την προφορική εξέταση των μαθητών όλα τα θέματα καταρτίζονται από τον οικείο διδάσκοντα, (β) για την γραπτή εξέταση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 όπως κάθε φορά ισχύει.

Διαβάστε την συμπληρωματική απόφαση

Η αρχική απόφαση (4703/7-5-2014, ΑΔΑ:ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ)

Share and Enjoy !
Shares