Στο 1,63 το ελάχιστο ανάστημα υποψηφίων γυναικών για τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων και Αξιωματικών) Το κοινό προσόν του ιδίου ύψους κρίθηκε αντισυνταγματικό με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας


άκουσε το άρθρο

Με σχετική τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», ρυθμίζεται το όριο του ελαχίστου αναστήματος που πρέπει να έχουν οι γυναίκες υποψήφιες για τις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 9 της συγκεκριμένης τροπολογίας ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 9
Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική ΑστυνομίαΤροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994

Το τρίτο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται με την εισαγωγή διαφοροποίησης ως προς το προσόν του ύψους μεταξύ υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

Πηγή: Compass – Ιστολόγιο Πληροφόρησης για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση τροπολογίας:

«Το κοινό προσόν του ελάχιστου απαιτούμενου αναστήματος και για τα δύο φύλα υιοθετήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3103/2003 (Α 23), το οποίο τροποποίησε το άρθρο Ι του ν. 2226/1994 (Α’ 122) στη σημερινή του μορφή. Ακολούθως, το κοινό προσόν του ιδίου ύψους κρίθηκε αντισυνταγματικό με τις υπ’ αρ. 902-907/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως αντίθετο στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, ως προκαλούν έμμεση διάκριση λόγω φύλου εις βάρος των γυναικών, μετά από υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένονται και άλλες αποφάσεις όμοιου περιεχομένου για το αυτό ζήτημα, οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.

Η Διοίκηση σκοπεί στη συμμόρφωσή της με τις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις. Στο άρθρο 1 του ν. 2226/1994 ρυθμίζονται τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές ως κοινά και για τα δύο φύλα. Η συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αποφάσεις και η διαφοροποίηση του ύψους προϋποθέτουν αλλαγή του άρθρου 1.

Κατά τούτο τον τρόπο αποφεύγεται η πρόκληση νέων προβλημάτων αναφορικά με το κοινό ύψος των δύο φύλων και κυρίως αποφεύγεται η έκδοση και στο μέλλον νέων δικαστικών αποφάσεων για υποψήφιες των Αστυνομικών Σχολών, οι οποίες θα αποκλεισθούν κατά τα προσεχή έτη λόγω ύψους και θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-12-2021

Σύμφωνα με το Φ.251/168824/Α5/23-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Με το άρθρο 73 του ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) τροποποιήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και ορίζεται ότι: «Το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (A΄ 122) τροποποιείται με την εισαγωγή διαφοροποίησης ως προς το προσόν του ύψους μεταξύ υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.»

Share and Enjoy !
Shares