Στελέχωση των Δομών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς Μπορούν να αποσπαστούν ή να διατεθούν για ένα διδακτικό έτος μετά από αίτησή τους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 142827/Ε2/4-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να στελεχωθούν οι ΔΥΕΠ παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Ειδικότερα, από την κοινοποίηση του ΦΕΚ με το οποίο ιδρύεται ΔΥΕΠ αρμοδιότητάς σας, θα πρέπει να εκδίδετε (Σ.Σ.: ο Διευθυντής ΔΕ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση, όσοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, καθώς και όσοι επιθυμούν να αποσπαστούν, να υποβάλουν αιτήσεις, για τις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι ΔΥΕΠ ή ανήκουν τα παραρτήματα τα οποία ιδρύθηκαν εντός των κέντρων ή /και δομών φιλοξενίας, αρμοδιότητας των αντίστοιχων ΔΠΕ και ΔΔΕ.

Διαβάστε το έγγραφο

Σημειώνεται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΔΕ Φλώρινας δεν λειτουργούν ΔΥΕΠ κατά το 2018-2019

Τι αναφέρει το άρθ. 79 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) όπως τροποποιήθηκε

«Άρθρο 79 – Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους  εκπαιδευτικούς

 1. Οι ΔΥΕΠ στελεχώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς:
  α) που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ),
  β) που διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου ή αποσπώνται στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή ανήκει το Παράρτημα που έχει ιδρυθεί εντός του Κέντρου Φιλοξενίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 72. Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
 3. Στις ΔΥΕΠ αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω προσόντα με την εξής ιεράρχηση:
  α) μεταπτυχιακές σπουδές, όπως διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
  β) διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα και τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό,
  γ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
  δ) γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών,
  ε) διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία,
  στ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.
 4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.»
Share and Enjoy !
Shares