Στεγαστικό επίδομα φοιτητών – Τι ισχύει

Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών θεσπίστηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28-1-2004) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/22-7-2004) και την παρ. 14 του άρθρου 5 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/14-12-2004)

Διαβάστε το κείμενο του νόμου όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών (ΚΥΑ 1104059/7953/29-12-2004, ΦΕΚ 1962/Β/31-12-2004)

Εγκύκλιος 1122028/8991/0016/29-12-2005 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα». Η εγκύκλιος είναι σε ισχύ κατά το μεγαλύτερο μέρος της, εκτός από τα εδάφια που αναφέρονται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και αυτών που αναφέρονται στα μισθωτήρια συμβόλαια

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (ΚΥΑ 2/19525/0026/21-2-2013, ΦΕΚ 393/Β/21-2-2013, ΑΔΑ: ΒΕΤΨΗ-ΣΤΘ) (Με την απόφαση αυτή άλλαξε μόνο η διαδικασία και αντί οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να υποβάλλονται στις ΔΟΥ, υποβάλλονται πλέον στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής)

ΚΥΑ 2/3714/0026/15-1-2015 (ΦΕΚ 96/Β/20-1-2015, ΑΔΑ:Ω7Υ2Η-ΦΔΞ) Τροποποίηση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κ.υ.α. (Β΄ 393)

Δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης (Έγγραφο 2/39647/0026/30-8-2013 του Υπουργείου Οικονομικών)

Έγγραφο 48322/Β3/31-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων

Έγγραφο 2/26915/0026/23-4-2014 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την διαδικασία και την προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Έγγραφο Φ5/8993/Ζ1/20-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας σχετικό με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Εγκύκλιος 2/40130/0026/26-06-2014 του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών

Απόφαση ΠΟΛ 1013/7-1-2014 (ΦΕΚ 32/Β/2014, ΑΔΑ:ΒΙΨ4Η-Μ4Ζ) σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων

Το έντυπο της αίτησης σε μορφή .DOC και σε μορφή .PDF

Η Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου

Το έντυπο της εξουσιοδότησης σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου

Όλες οι πληροφορίες σε ένα έγγραφο σε ενιαίο κείμενο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο