Σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για συμπλήρωση του ωραρίου τους


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) :
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική διάθεση για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ι. Φωκιανός» και «Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής» που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον: α) οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθμίδας (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και β) ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Με νεώτερη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 94 του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) :
Στο άρθρο 10 παρ. 5 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) προστίθεται εδάφιο 5.α, ως ακολούθως:
«5.α. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής δύναται, εφόσον πλεονάζουν, ή και για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου και εντός αυτού, να διατίθενται σε ΝΠΔΔ Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους και την υποστήριξη αυτοτελών προγραμμάτων και δράσεων φυσικής αγωγής και άσκησης για όλους, τα οποία υλοποιούνται υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Α. και αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα οποία δύναται να υλοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Γ.Γ.Α..
Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στους οποίους θα γίνει ολική διάθεση ή και συμπλήρωση ωραρίου κατά τα ως άνω αναγραφόμενα, δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα με τη διάθεσή τους στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα:
α) να ασκούν προπονητικό έργο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αθλητικό σωματείο, το οποίο είναι χρήστης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ της διάθεσής τους και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή,
β) να αποτελούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών σωματείων της ανωτέρω περίπτωσης.
Οι διαθέσεις των ανωτέρω αναγραφόμενων περιπτώσεων θα γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε..»

Share and Enjoy !
Shares