Σε ποιες περιπτώσεις τα στοιχεία των αλλοδαπών μαθητών στους απολυτήριους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγράφονται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες Προς αποφυγή ζητημάτων που προκαλούνται από τη μη αξιόπιστη φωνητική απόδοση των ονομάτων στην ελληνική γλώσσα

Έγγραφο Φ1/51195/ΓΔ4/06-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’136), από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, οι απολυτήριοι τίτλοι αλλοδαπών μαθητών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδονται με την αναγραφή των στοιχείων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ (Β’2005), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις ανήλικων αλλοδαπών μαθητών, οι οποίοι αδυνατούν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, είναι οι εξής:

α) προσφυγόπαιδες,
β) ανιθαγενείς,
γ) πολίτες τρίτων χωρών και
δ) αιτούντες διεθνή προστασία.

Για τους εν λόγω μαθητές η αναγραφή των στοιχείων τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες θα πραγματοποιείται: i) στα ελληνικά με φωνητική απόδοση και ii) στα λατινικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα επίσημα ταυτοποιητικά έγγραφα που έχουν προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες θα βρίσκονται εντός παρενθέσεων.

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που εξειδικεύουν το πρόσωπο του μαθητή θα αναγράφονται στους τίτλους:

…. μαθητ…. ……………………… (ονοματεπώνυμο μαθητή με λατινικούς χαρακτήρες) του ……………………………….. ονοματεπώνυμο πατέρα με ελληνικούς χαρακτήρες (ονοματεπώνυμο πατέρα με λατινικούς χαρακτήρες) και της ……………………………..… ονοματεπώνυμο μητέρας με ελληνικούς χαρακτήρες (ονοματεπώνυμο μητέρας με λατινικούς χαρακτήρες)………..…

Διαβάστε το έγγραφο


Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.

β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 139/1975 (Α΄ 176).

δ) Πολίτης της Ένωσης: Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ένωσης.

ε) Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.

στ) Πρόσφυγας: Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης.

ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας.


Διαβάστε και το σχετικό έγγραφο Φ.82215/18303/9-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»

Μετάβαση στο περιεχόμενο