Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός την μηνιαία Οικογενειακή Παροχή


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/58264/0022/15-9-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4024/2011, για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, χορηγείται μηνιαία Οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.

Επίσης, η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Ειδικό, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η οικογενειακή παροχή συνδέεται με την ικανότητα άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος μόνο στις περιπτώσεις τέκνων που είναι ανίκανα σωματικά π πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και αυτό προκειμένου η οικογενειακή παροχή να συνεχίσει να καταβάλλεται ακόμα και μετά την ενηλικίωση του τέκνου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το μοναδικό κριτήριο καταβολής που θέτουν οι ανωτέρω διατάξεις είναι ηλικιακό σε συνάρτηση με τη συνέχιση των σπουδών του τέκνου.

Συνεπώς η οικογενειακή παροχή συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο χρόνο πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ανεξάρτητα από τη συνδρομή άλλων συνθηκών (π.χ. απασχόληση τέκνου, εισόδημα τέκνου).

Κατόπιν αυτών, ανακαλούνται όλα τα έγγραφά τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν έγγραφο μας.

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Share and Enjoy !
Shares