Σε ποια σχολεία της Περ. Ενότητας Φλώρινας θα λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 8530/7-12-2016 (ΑΔΑ:67Ε84653ΠΣ-ΛΗΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε για το σχολικό έτος 2016-2017, ορίζουμε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τους Υπευθύνους Σ.Κ.Α.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με MIS 5001952, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]