Σε ποια Γυμνάσια της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9334/29-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦΙ4653ΠΣ-ΚΓΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε για το σχολικό έτος 2018-2019, ορίζουμε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τους Υπευθύνους των ΣΚΑΕ (ΥΣΚΑΕ) καθώς και τους Αντικαταστάτες ΥΣΚΑΕ στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

{………}

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares