Σε ποια Γυμνάσια θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2022-2023 Στο νομό Φλώρινας θα λειτουργήσουν 4 ΣΚΑΕ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6560/03-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΝΕ46ΜΤΛΗ-ΛΜΓ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε για το σχολικό έτος 2022-2023, τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τους Υπευθύνους των ΣΚΑΕ (ΥΣΚΑΕ) καθώς και τους Αντικαταστάτες ΥΣΚΑΕ στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares