Σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Με βάση τις διατάξεις του νέου μισθολογίου

Έγγραφο 26020/Ε2/16-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2 περ. Γ΄ του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), σύμφωνα με τις οποίες:

«Γ΄ Ειδικές περιπτώσεις.
Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».

Επισημαίνεται ότι η αριθμ. 187076/Ε2/19-11-2015 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας ίσχυε έως 31-12-2015, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 34, του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) από 01-01-2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του Ν.4024/2011.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο