Σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ για τους εκπαιδευτικούς)

Μειώσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω αύξησης κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ)

Στο ΦΕΚ 2/Α/7-1-2014, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4225, στο άρθρο 5 του οποίου καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), παλαιούς και νέους (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1-1-1993). Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την ενοποίηση όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών στο ΕΤΕΑ και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους του, κρίνονται δε αναγκαίες για λόγους ίσης μεταχείρισης και απλούστευσης των διαδικασιών ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.

Σημειώνεται ότι στο ΕΤΕΑ, το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, έχουν ενταχθεί οι ακόλουθοι φορείς επικουρικής ασφάλισης: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), πλην των Τομέων ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ, γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι Τομείς ΤΕΑΠ–ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Διαβάστε τις σχετικές εγυκλίους

Εγκύκλιος Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5) του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ»

Εγκύκλιος 3405/1354/010/17-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΧΓΙ) του ΕΤΕΑ με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 και 5 του Ν. 4225/2014»

Εγκύκλιος 7013/2933/024/29-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-23Φ) του ΕΤΕΑ με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ»

Εγκύκλιος 9505/3874/011/6-2-2014 του ΕΤΕΑ (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ) με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημοσίου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο