Σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής

Καθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν. 4763/2020 (Α΄254) (Απόφαση Κ1/83488/12-07-2021, ΑΔΑ: ΩΙΦΑ46ΜΤΛΗ-8ΕΦ, του Υπουργείου Παιδείας)

Καθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Απόφαση Κ1/83526/12-07-2021, ΑΔΑ: ΩΜΔΡ46ΜΤΛΗ-ΞΤ2, του Υπουργείου Παιδείας)

Καθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Απόφαση Κ1/83541/12-07-2021, ΑΔΑ: 69Χ746ΜΤΛΗ-ΑΥΣ, του Υπουργείου Παιδείας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο