Σχετικά με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά Στο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ

Έγγραφο 137/27-4-2017 της Σχολικής Συμβούλου των Μαθηματικών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή (ΠΔ 126/2016).

Σχετικά με τον τρόπο επιλογής των θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά του Γυμνασίου (ΠΔ 508/77)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΠΔ 46/2016)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (το Φ4/56637/Δ4/31-03-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις των θεμάτων των ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων:
  α) να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες του γνωστικού επιπέδου των μαθητών
  β) να έχουν τονιστεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
  γ) να διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης
  δ) να μην είναι εξεζητημένες και να μπορούν να απαντηθούν στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρόνου (2 ώρες).
 2. Η ορολογία και οι διατυπώσεις των θεμάτων να είναι ανάλογες με εκείνες των σχολικών βιβλίων.
 3. Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων – ερωτήσεων πρέπει να είναι κλιμακωτός. Πρέπει, δηλαδή, να συνυπάρχουν οι εύκολες ερωτήσεις με τις μέτριας δυσκολίας και τις δύσκολες, ώστε να μην απογοητεύεται κανένας μαθητής αλλά και να μην υποβαθμίζεται το κύρος των εξετάσεων.
 4. Τα θέματα είναι προτιμότερο να είναι γραμμένα σε Η/Υ. Αν δίνονται σε χειρόγραφη μορφή, επιβάλλεται να είναι ευανάγνωστα και καλογραμμένα.

Διαβάστε το έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου