Σχετικά με τις μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες προς τα υπηρεσιακά συμβούλια για ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 46353/Ε2/20-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΦΧ46ΜΤΛΗ-ΨΣΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τα σχολεία τους χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά και σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 87916/Ε2/20-07-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (110Α΄), ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολείο, επειδή αυτό χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους, ανεξάρτητα από το αν θα παραμείνουν με διετή θητεία σε αυτό. Αν δεν τοποθετηθούν σε σχολείο της ίδιας (ή όμορης) ομάδας παραμένουν ως υπεράριθμοι και το/α επόμενο/α έτος/η, μέχρι να αρθεί η υπεραριθμία. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης στη θέση της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης (παρ. 16 άρθρου 19 του ν. 4692/20, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4812/21 (Α’ 110).
  2. Οι εκπαιδευτικοί που ενώ υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μετατέθηκαν, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης, αλλά τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετούνται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας τους (παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4812/21).
  3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα αίτησης υποβολής βελτίωσης. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ακυρώσουν τις αιτήσεις τους.
  4. Ο χρόνος υπηρέτησης των εκπαιδευτικών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Διαπιστώνεται από καταγγελίες εκπαιδευτικών και ελέγχους της υπηρεσίας μας ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται ορθά από όλα τα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares