Σχετικά με τις μετατάξεις που προβλέπονται από το ν. 4440/2016 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για τη μετάταξή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι μέχρι και τις 02-01-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 539/ Y1/23-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4440/16 (224/Α) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/05-οικ.32342/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ46465 ΦΘΕ-Ω93) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προκειμένου να μην παρέλθουν άπρακτες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες και προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι:

Σύμφωνα με τα εδάφια α και γ της παρ.3 του άρθρου 18: «Τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον υφίσταται. … Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/11 (Α180)». Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για τη μετάταξή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι μέχρι και τις 02-01-2017.

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ε της παρ.3 του άρθρου 18: «Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, μέχρι τις 15-04-2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, «οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων διατηρούνται σε ισχύ».

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένονται διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο ως προς τον τρόπο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση μετάταξης, ενώ λεπτομέρειες για την προσκόμιση δικαιολογητικών και λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, θα ακολουθήσουν. Λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορούν να αναζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares