Σχετικά με τις αθλητικές άδειες των εκπαιδευτικών Αφορά μόνο στους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος 146689/E1/18-9-2015 (ΑΔΑ:6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση εγκυκλίου αδειών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια της με αρ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με αφορμή την έναρξη ισχύος του Ν.4326/2015, άρθρο 11, παρ.3 (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015), με το οποίο συμπληρώνεται και τροποποιείται η παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013, σας γνωρίζουμε ότι το εδάφιο ΙΑ (σελ.15) της εγκυκλίου, που αφορά στη χορήγηση αθλητικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς αντικαθίσταται ως εξής:

Στη συγκεκριμένη διάταξη δεν εμπίπτουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του ΠΔ 410/1988 (άρθρο 89) και συμπληρωματικά στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ.

Διαβάστε την τροποποιητική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο