Σχετικά με τις απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016 των μαθητών ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006

Έγγραφο 197426/Δ4/4-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει των απόλυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 3475/2006 σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Οι υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών που αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/8-10-2015) και στο άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. 173771/Δ4/2-11- 2015 (ΦΕΚ 2403/Β/9-11-2015) Υπουργικής Απόφασης, πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες έως την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015. Στη συνέχεια θα συνταχθούν καταστάσεις από τις σχολικές μονάδες και θα διαβιβαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. (18 Δεκεμβρίου 2015) με σκοπό οι τελευταίες να ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016, έως 15/01/2016.
  • Οι Διευθυντές των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους μαθητές της Δ’ τάξης Εσπερινού ότι είναι η τελευταία χρονιά λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 και η αξιολόγηση τους θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Οι μαθητές οι οποίοι θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/8-10-2015) δεν παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου (οδηγίες θα δοθούν μέσω του My School).

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/8-10-2015)

«4. Μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα
«Υγείας και Πρόνοιας» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μάιο−Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016.
Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεμβρίου 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (Ν. 4186/2013).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εξετάσεις των μαθητών.»

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο