Σχετικά με τις άδειες σε αιρετά μέλη δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Ανακαλείται προηγούμενο έγγραφο που είχε εκδοθεί στο τέλος Μαΐου 2018

Έγγραφο 100239/Ε3/18-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας

………… ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), που αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α).

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.1/2014/03-11-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, η ΟΛΤΕΕ τυγχάνει η πιο αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισημαίνουμε, όπως ορίζεται από την παρ.2ε, στ΄, ζ΄, η’ του άρθρου 19 του Ν. 4472/2017 ότι :
«ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,

η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500».

Συνεπώς, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εν λόγω Ομοσπονδίας δικαιούνται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα και τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΤΕΕ εννέα (9) ημέρες το μήνα.

Σημειώνουμε ότι το αριθμ. 86844/Ε3/29-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δεν βρίσκεται σε ισχύ.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι εφόσον το αιτηθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο χρόνος της συνδικαλιστικής του αδείας υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε μείωση του ωραρίου διδασκαλίας, όπως αυτό προβλέπεται από την αριθ. Φ.272/Δ2/21074/26-10-1982 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, την οποία επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας. Είναι ευνόητο δε, ο τρόπος διευκόλυνσης να καθορίζεται σε συνεννόηση του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είναι τοποθετημένος και με τον οικείο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο