Σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ Φ.31.38/1827/3814/9-5-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί, καθιερώθηκε νέο σύστημα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, δυνάμει του οποίου προβλέφθηκε η απόλυτη σύνδεση των βαθμολογικών προαγωγών με το σύστημα οικονομικών απολαβών των υπαλλήλων. Κατ εφαρμογή δε του. ως άνω συστήματος, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων συνδέεται με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί βαθμολογικής τους εξέλιξης, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ του χρόνου που υπολογίζεται για βαθμολογική και αυτού που αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 89 του Υπαλληλική Κώδικα (ν.3528/2007), η οποία ελλείψει διαφορετικής πρόβλεψης στο ν.4024/2011 έχει διατηρηθεί σε ισχύ, «Στο χρόνο για προαγωγή δεν υπολογίζεται: α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας,…». Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. η του άρθρου 16 του ν.1566/1985, «Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέλιξη τ άλλων δημόσιων υπαλλήλων».

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επικαλούμενη στο έγγραφό σας διάταξη του άρθρου του ν. 4024/2011, αφορά, όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή, τον χρόνο της διαθεσιμότητας λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου νόμου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο χρόνος της διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί στο καθεστώς αυτό δεν δύναται να υπολογιστεί για τη βαθμολογική και κατά συνέπεια ούτε για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Όσον αφορά ειδικότερα τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της διοικητικής πράξης με την οποία τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και έχουν επιτύχει αναστολή εκτέλεσης αυτής της διοικητικής πράξης, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω αναστολής και όσο χρόνο διαρκεί αυτή, αναστέλλονται και οι συνέπειες της διαθεσιμότητας, ήτοι η παύση της άσκησης των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα, να επανέρχονται στην υπηρεσία. Ως εκ τούτου, για τους εκπαιδευτικούς αυτούς έχουν ανασταλεί προσωρινά οι συνέπειες της διαθεσιμότητας και το διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή της διαθεσιμότητας υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares