Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία Μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/119410/ΓΔ4/11-09-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ 114932/ΓΔ4/03-09-2020 (Β΄3710) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται η 14η  Σεπτεμβρίου 2020, ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-2021 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος.

Διαβάστε το έγγραφο