Σχετικά με την τοποθέτηση, στους φορείς υποδοχής, των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα


άκουσε το άρθρο

Νόμος 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014), άρθρο 48

«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης / μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»

Διαβάστε το ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014

Σημείωση Συντάκτη :
1. Ποιά θεωρείται ημερομηνία ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων και ποιός την καθορίζει;
2. Οι “οριστικοί πίνακες” της ανακοίνωσης 8/2013 για τους εκπαιδευτικούς ΔΕ, δεν είναι και τόσο οριστικοί. Αναμένεται να επανεκδοθούν λόγων ενστάσεων.
3. Θα ήταν προτιμότερο κατ’ αρχή, οι τελούντες σε διαθεσιμότητα να επιλέξουν με δήλωσή τους, ποιά θέση προτιμούν. Αυτό γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί υπέβαλλαν αίτηση με την ανακοίνωση 8/2013 και για θέσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, φοβούμενοι μήπως δεν εκδοθεί ανακοίνωση και για άλλες θέσεις, οι οποίες τελικά και με καθυστέρηση γνωστοποιήθηκαν με την 10η/2014 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Share and Enjoy !
Shares