Σχετικά με την Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών των ΣΜΕΑΕ κατά το 2020-2021 Δεν υπολογίζονται στον ΓΜΟ της Γ’ Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας

Έγγραφο 67189/Δ3/09-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά, με την Προαγωγή – Απόλυση των μαθητών Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥ-Λ κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2095/Β/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η 55831/Δ2/19-05-2021 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΔ7Δ46ΜΤΛΗ-Ν94) με θέμα: «Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Επίσης, η Προαγωγή- Απόλυση των μαθητών των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξης Λυκείων ΕΝΕΕΓΥ-Λ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 2093/Β/20-05-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 με θέμα: «Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

Διευκρινίζεται ότι στην Φ4/57738/ΓΔ4/24-05-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2020-2021», η οποία δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 2222/Β/26-05-2021, τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Στη Γ’ τάξη των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥ-Λ, και σύμφωνα με την Πράξη 15/19-03-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ «οι ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, λειτουργούν σε κάθε περίπτωση υποστηρικτικά και προπαρασκευαστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη λήψη πτυχίου ειδικότητας και σε κάθε περίπτωση το σύνολο της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Ειδικότητας διδάσκεται στη Δ’ τάξη, ανεξαρτήτως από τον βαθμό προόδου της ύλης στη Γ’ τάξη των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.»

Ως εκ τούτου, δεν θα υπολογισθούν στον Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Διαβάστε το έγγραφο